top of page

תנאי השתתפות בתחרות:

-הפעילות תתקיים בין התאריכים 5.9-30.10/22 -במסגרת הפעילות העובד ישלח קו"ח של מועמדים אופציונליים לכתובת friends@hye.co.il . -פרסום המשרות מפורסם באתר החברה (דף נחיתה) בכתובת: hygroup.company לצורך עיון במשרות הפנויות ובתנאים הנלווים. -הזוכים בפעילות הם העובדים שישלחו את כמות קורות החיים הגבוהה ביותר בסדר יורד כך שהעובד שישלח הכי הרבה קו"ח יזכה במקום הראשון וכן הלאה. -במקרה של תיקו בין העובדים הזוכה ייקבע לפי הראשון שהגיע לכמות הגבוהה ביותר. -כל קו"ח ייספרו לטובת הפעילות, למעט קורות חיים אשר המועמד בהם מצוי כבר בתהליך גיוס. -זכאי לקבל את הפרס הינו עובד חברה פעיל. -תגמול עבור חבר מביא חבר לפי המצויין בצמוד לכל משרה בפרסום. - בונוס יינתן עבור עובד שנקלט בקבוצה והשלים 3 חודשי עבודה ברציפות. -זכאי לקבל את הפרס הינו עובד חברה פעיל. -החברה רשאית להפסיק את הפעילות בכל עת ומכל סיבה שהיא ולא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מנגדה.

תנאי קבלת בונוס עבור חבר שהתקבל:

bottom of page